Sound of the Seventh Concert of

Singakademie Tsukuba

Joseph Haydn (1732-1809)

July 2nd, 1993 at Nova Hall

[Programme]

Conductor: Iwao Yamazaki

Soprano: Ikuko Igarashi

Alto: Tomoko Kuribayashi

Tenor: Hirofumi Yamauchi

Bass: Tomoyuki Urano

Organ: Satoshi Watabe

First Violin: Ikuo Hanasaki, Yoko Futahashi

Second Violin: Eri Kuroda, Yasuko Ohta

Viola: Maki Takaoka

Celo: Seiji Hatano

Contrabass: Hitoshi Hasuike

Trumpet: Sadaaki Yazawa, Shin Takeuchi

Timpani: Yoshihiro Andoh

Chorus: Singakademie Tsukuba

© Singakademie Tsukuba 1993

[Return]
[Return to Our WWW page, English, Japanese & Our official site is http://st.sakura.ne.jp/%7Ekoten/]